Autorska prava

Autorska prava © 2009, Karolina Kalić

Sva prava zadržana.

Redistribucija i korišćenje u izvornom ili binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljeni su pod sledećim uslovima:

  • Redistribucije izvornog koda moraju sadržati gore navedenu izjavu o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeću izjavu.
  • Redistribucije u binarnoj formi moraju da reprodukuju gore navedenu izjavu o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji idu uz distribuciju.

OVU DOKUMENTACIJU, KAO TAKVU, OBEZBEDILA JE KAROLINA KALIĆ, KOJA SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA GARANCIJE KOJE SE PODRAZUMEVAJU U TRGOVINI, KAO I GARANCIJE ISPUNJAVANJA SVRHE POSTOJANJA. KAROLINA KALIĆ NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA ZA PROUZROKOVANJE DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, TIPIČNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, NASTALE NA BILO KOJI NAČIN I NA BILO ČIJOJ TERITORIJI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA PRIDOBIJANJE ZAMENJLJIVIH DOBARA I USLUGA; GUBITAK PODATAKA, UPOTREBLJIVOSTI I PROFITA; PREKID POSLOVANJA, BEZ OBZIRA NA STEPEN KRIVICE, AKO ŠTETA PROIZILAZI IZ BILO KAKVE UPOTREBE DOKUMENTACIJE, PA ČAK IAKO JE NA MOGUĆNOST ŠTETE UPOZORENO.